I novellverkstaden…

Olika kommunikativa uttryck samverkar- känslor och sinnen i fokus

Inträdesbiljetten till novellverkstaden erhöll du i samband med att tillsammans läsa, tolka, och samtala om novellen Ett halvt ark papper av Strindberg samt lyssna till entreprenören och författaren J.F. Hanssons genomgång under författarbesöket. Presentationen filmades bland annat för att öka tillgängligheten i undervisningen; om du inte var där kan du ändå ta del av lektionen och behöver du lyssna igen har du möjlighet att göra det (säg till om du önskar länken till hela klippet). Att ”låna in” författarkompetens som en ingrediens i undervisningen gör inte bara att det känns ”på riktigt” utan skapar också variation.

 

I novellverkstaden

Vi har tillsammans utforskat den första fasen i skrivprocessen; förstadium, vilket handlar om att göra nödvändiga förberedelser innan skrivsituationen; analys av skrivsituationen, stoffsamling och disposition. Arbetet med novellen går ut på att ni ska lära er skapa och kommunicera via olika uttryck. Ni får möjlighet att lära er dels hur man skriver en novell och dels hur man skapar en multimodal novell som innehåller skrift, bild, ljud och layout. 

Vi har ställt följande frågor:

  • Vilken typ av text är det jag ska skriva?
  • Vad vill jag med min text?
  • Vem eller vilka ska läsa min text?
  • Vilket stoff behöver samlas in? Vad är viktigt att ha med? Vad är inte viktigt? Researcha som Fredrik Hansson berättade så ingående om under författarbesöket. (Fundera ut handling och  huvudbudskap, ta sig till platsen; känna in miljön med alla sinnen, dokumentera i bild och lära känna sina huvudpersoner; yttre och inre egenskaper. Post it-lappar på väggen i klassrummet; se berättelsen växa fram…)
  • Vilken struktur ska texten ha? (”Karta till texten”- novellkurvan)

Efter lektionerna har ni reflekterat över lärandeprocessen genom digitala Exit tickets och i Google Classroom. Jag läser, skriver tillbaka och formar kommande lektioner utifrån era utvärderingar.

Processen fortsätter nästa vecka då ni får möjlighet att utbyta idéer utifrån ”post-it tavlorna” samt ny och fördjupad input kring beskrivningar, ”börjor”, upptrapningar och avslutningar. Ni kommer då att få låna boken Världens kortaste handbok i svenska.

 

po-001

 

Real Case – Elever möter en entreprenör och författare för att utforska skrivandets hantverk

Real Case lyfter fram verklighetsnära lärande, vilket är ett måste i dagens föränderliga samhälle. Lärmiljön ger er möjlighet att lära och utveckla viktiga förmågor som behövs för vidare studier, i arbetslivet och i samhällslivet exempelvis att omsätta idéer till handling, tänka nytt och kreativt, ta risker och se möjligheter. Learning by doing är i fokus i en tillåtande miljö. I Real Case finns inga färdiga paket, istället är tänkande, kreativitet och nyskapande i fokus. Ni är medskapande, vilket betyder att ni förväntas vara aktiva i er egen lärandeprocess och ger samtidigt stöd åt varandras lärande.

I dag var det dags för er att möta entreprenören och  författaren Fredrik Hansson (från Trelleborg) som skrivit boken Osynlig makt. Inför författarbesöket har vi tillsammans fördjupat lärandet kring skrivandets hantverk med fokus på novellens kännetecken och uppbyggnad. Vidare har vi samtalat och analyserat karaktärer, miljö, stämning, budskap, tema, motiv m.m. i klassikern Ett halvt ark papperav Strindberg. Läs mer här.

Under författarbesöket fick ni värdefulla skrivtips för att komma igång med skrivandet. Tanken är att era noveller ska publiceras och göras tillgängliga för andra under vårterminen. Ni får på så sätt uppleva lärande som är ”på riktigt” och genom att använda och utveckla förmågor och kunskaper skapar ni också värde för andra elever. Vidare kommer vi att samarbeta med elever från grundskolan. Mer om det längre fram…

Några av Fredriks skrivråd: (inte citat)

  • Post it-lappar med tankar och idéer som kan flyttas runt på väggen (det ska vi använda oss av i klassrummet)
  • ”Show don’t tell”
  • Besök miljöerna där storyn utspelar sig och bli inspirerad
  • Använd alla sinnen i skapandeprocessen
  • Var uthållig och inse att skrivande är ett hårt och krävande arbete

Klicka här för att läsa mer; Att våga skriva och dela med sig.

Tack Fredrik för inspiration och värdefull input. Det ska bli jättespännande att fortsätta vår samarbete framöver! Vi delar vår arbetsprocess med dig, dels via bloggen och dels via vår gemensamma  logg i Google Drive.

 

1234

 

Vi fick boken signerad! 🙂  Till eleverna som studerar med Maria. Ska bli spännande att följa er! Fredrik Hansson

 

 

Världens bästa novell?

Förberedelse inför workshop med författare…

Syftet är att ni ska bli bättre på att läsa, förstå och analysera noveller. Dessutom ska ni lära er hur skapandets kraft får betydelse för såväl det egna lärandet och andras genom att lära sig skriva egna noveller som ska läsas och  tolkas av andra elever. I arbetet inkluderas tekniken och internet; hur det integreras på ett meningsfullt sätt för att ge stöd åt lärandet.

Vad är det som gör att August Strindbergs novell Ett halvt ark papper (1903) berör så många människor och är så populär? Vad tycker du om novellen?

Möte med innehållet och kunskapsutveckling

Vi närläste novellen tillsammans i grupp, packade upp texten gemensamt och tänkte högt kring texten inför varandra (jag modellerade först). Det finns mycket att upptäcka i novellens flera lager och det är en bra text att använda för att stärka förmågan att tänka abstrakt och dra slutsatser (läsa mellan raderna).

Vi arbetade med Ett halvt ark papper på webben, vilket fungerar som en digital lärresurs. Novellen är inläst på flera olika språk (ökad tillgänglighet) och det finns pedagogiska planeringar att inspireras av som uppmuntrar till skapande aktiviteter och möjligheter till digitalt lärande. Klassikern fick inleda ett större novellprojekt som vi arbetar med framöver.

I mötet med innehållet och samtalet fick ni fundera över vilka kunskaper ni har just nu gällande novellens uppbyggnad och vad ni kan tänkas behöva utforska mer framöver. Nästa byggsten är ett filmklipp via Youtube som skildrar novellens kännetecken och uppbyggnad, följt av analys utifrån litteraturvetenskapliga begrepp.

Allt annat viktigt och användbart för att fördjupa ditt lärande delas i vårt digitala klassrum!

 

img_4480