Värdeskapande projekt som kopplas samman med hållbar utveckling

Real Case bygger på entreprenöriellt lärande och utmanar oss med verkliga ”skarpa” uppdrag där samverkan med näringslivet och andra aktörer berikar skolverksamheten och integrerar den i det omgivande samhället. Våra Real Case, värdeskapande projekt, kopplas samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Värdeskapande lärande, som är en bredare variation av entreprenöriellt lärande, går ut på att vi ska utveckla och stimulera kompetenser som är relevanta för oss i skolan, i arbetslivet och i samhällslivet exempelvis att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer i handling. Det innebär att vi tillsammans lär oss genom att använda våra kunskaper för att skapa något värdefullt för våra medmänniskor och bidra till att göra världen bättre. Win-win! När skolarbete är ”på riktigt” blir det viktigt, kul och lärorikt.

Tillgängliga, kreativa lärmiljöer och undervisning

Vi arbetar i projektform med ett demokratiskt arbetssätt som knyter samman skola, arbetsliv och omvärld. Våra lärmiljöer består av olika kreativa rum; i skolan, utanför skolan och på nätet. Ta del av olika värdeskapande projekt på bloggen för att få inblick i hur vi arbetar i undervisningen.