Lära för hållbar utveckling

Om oss

Jag som ansvarar för bloggen heter Maria Glawe och arbetar som förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Tillsammans med fantastiska elever från olika program, som läser svenska eller svenska som andraspråk, utforskas entreprenöriellt och värdeskapande lärande. Vi lär, utvecklas och bidrar samtidigt till en hållbar framtid.

Syfte och mottagare

Huvudsyftet med bloggen är vi ska utveckla kunskaper i svenskämnet och stärka andra viktiga framtidskompetenser. Ett delsyfte är att utveckla och fördjupa digital kompetens och sudda ut gränserna mellan lärmiljön i skolan och verkligheten utanför skolan. Ytterligare ett delsyfte är att bidra till andras lärande och utveckling samt till en hållbar framtid. Tanken är också att synliggöra en inkluderande lärmiljö där delaktighet och medskapande är i fokus. Elever från olika program arbetar i projektgrupper med olika skarpa uppdrag (Real Case) i undervisningen och får via bloggen, ta del av varandras lärande och utveckling. Eftersom vi arbetar i en tillgänglig digital lärmiljö finns det stora möjligheter till variation; One size does not fit all. Vi arbetar utifrån följande vision som gäller för alla skolor i Trelleborgs kommun9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg. Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!

Våra uppdrag – Vem gör vad?

Vi utforskar och lär oss hur olika uppdrag exempelvis medarbetare, reporter, författare, redaktör och redigerare  samverkar och bidrar till bloggens innehåll och utveckling. Det handlar om att lära sig att skriva i autentiska sammanhang  och följa nödvändig nätetikett. Genom att skriva inlägg på bloggen utvecklar eleverna språklig medvetenhet, metaspråk och stärker läs- och skrivkompetensen. De utvecklar entreprenöriella förmågor samtidigt som de uppfyller kunskapskraven. Win-win! Eftersom eleverna visar delar av sitt skolarbete ”öppet” för världspublik är det viktigt att själv få välja om hen vill vara anonym. Några har skapat alias och några vill ha sitt eget namn. Det går bra vilket som.

Pedagogisk koppling

Genom arbetet med bloggen stärks grunden för det livslånga lärandet. Ny teknologi, förändringar i skola och arbetsliv, m.m. ställer nya krav på elevernas kunskaper och förmågor. Bloggen, som en del i undervisningen, syftar till att stimulera och stärka:

  • nyfikenhet, kreativitet, och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling och skapa värde för andra individer.
  • språk-, läs- och skrivförmågan.
  • förmågan att ta ansvar och ta egna initiativ samt att arbeta på egen hand och tillsammans med andra.
  • förmågan att söka, välja ut, kritiskt granska samt bearbeta och använda information på olika sätt.

Genom arbetet med bloggen stärks elevernas förmåga att arbeta med olika typer av texter och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv (Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, 2011). I regeringens beslut angående stärkt digital kompetens i skolan (2017-03-09)  tydliggörs uppdraget med digital läsning och digitala texter i större omfattning likaså digitaliseringens påverkan på texter och kommunikation (Regringskansliet. (2017) Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument). 

Upphovsrätt

Kristina Alexanderson, ansvarig för Webbstjärnan har hjälpt oss att komma igång med lärandet om upphovsrätt via filmklippet  Introduktion till upphovsrätt. Tillsammans utforskar vi CC-licenserna för att lära oss hur man får använda licensierat material. CC tar inte bort upphovsrätten, men visar hur materialet får användas av andra (Skolverket, Creative Commons i skolan). 

Allt material som publiceras på vår blogg är antingen egenproducerat eller Creative Commons-licensierat. Om det varken är det ena eller andra har vi frågat om lov innan vi använder någons alster. Vi lär oss, via undervisningen och arbetet med bloggen, mer om upphovsrätten och att redovisa de källor vi använder (text, bild, film, ljud m.m.).

Varför ska vinna pris i Webbstjärnan?

Bloggen är en mötesplats för lärande som synliggör en del av det vi gör i skolan; hur skolarbete genomförs och lärande sker i en dynamisk 1-1 (digital) lärmiljö. Genom Webbstjärnan lär vi oss mer om webben och att arbeta med webben, om internet och om att utveckla digital kompetens. Samtidigt bidrar vi med en digital lärresurs. Vi bör vinna eftersom vi vågar utmana oss själva och göra vår unika grej; kreativ design för och i lärande. Vi nyttjar och utforskar den möjlighet som internet och digital teknik erbjuder för att stödja vårt arbete med  skarpa och värdeskapande uppdrag. Vi visar samtidigt hur det är möjligt att arbeta för att öka tillgänglighet och delaktighet för alla elever.

Vad lär vi oss?

Vi utvecklar förmågan att ”lära att lära” och att hjälpas åt att skapa en blandad lärmiljö med meningsfullt innehåll. Den digitala kompetensen stärks genom att vi arbetar med digital teknik och internet på ett kreativt, lustfyllt och ansvarsfullt sätt. Vi stärker färdigheterna i att söka, samla, sovra, värdera och barbeta/hantera information på ett kritiskt sätt. Appar, inlästa böcker, diverse program, digitala lärresurser m.m. nyttjas flexibelt som stöd i lärandeprocessen. Genom att arbeta med bloggen lär vi oss att ”våga” anta utmanande uppgifter i en tillåtande miljö. Vi lär oss om entreprenöriellt lärande och värdeskapande lärande. Vi blir bättre på att samarbeta, utforska och lära av och med varandra samtidigt som språk-, läs- och skrivutvecklingen förbättras och våra kunskaper i ämnet svenska växer. Vi lär oss att bli stjärnor på webben!