Om oss

Välkommen till vår blogg!

Vi är en grupp elever från olika program på Söderslättsgymnasiet som utvecklar språk-, läs-, och skrivkompetensen och våra kunskaper om hållbarhet och FNs utvecklingsmål tillsammans med förstelärare och speciallärare Maria Glawe.

Huvudsyftet med bloggen är att utveckla kunskaper och förmågor i svenskämnet, stärka digital kompetens och handlingskompetens. Ett delsyfte är att bidra till andras lärande genom att dela med oss av ett arbetssätt där alla kan lyckas utifrån olika behov och förutsättningar. Vi vill, förutom att dela med oss av våra Real Case, också bidra till att fler elever lär sig om de globala målen och hållbar utveckling. Vi arbetar mycket med utvecklingsmål 4 det vill säga att skapa inkluderande lärmiljöer, god undervisning samt uppmuntra möjligheter till ett livslångt lärande för alla.

Vi arbetar utifrån följande vision som gäller för alla skolor i Trelleborgs kommun:

”9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg. Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!”

Våra uppdrag 

Vi arbetar i olika lärgrupper med Real Case; värdeskapande projekt där lärande för hållbar utveckling utforskas. Våra uppdrag är ”på riktigt”, dvs. innebär att vi samverkar med arbetslivet och omvärlden som koppas till det övergripande temat hållbar utveckling. Skönlitteraturen och elevernas erfarenheter fungerar som kunskapskälla i undervisningen. Vi lär och utvecklas genom att använda våra kunskaper och förmågor för att skapa värde för andra. Genom att blogga stärks den digitala kompetensen; hur vi på ett tryggt sätt kan lära på nätet, hur vi ska uppföra oss mot varandra, om källkritik, upphovsrätt och hur vi kan lösa problem och förverkliga idéer. Vi får välja om vi vill blogga anonymt, med vårt namn eller med ett alias. Det går bra vilket som.

Pedagogisk koppling

Genom arbetet med bloggen stärks grunden för det livslånga lärandet. Ny teknologi, förändringar i skola och arbetsliv, m.m. ställer nya krav på våra kunskaper och förmågor. Bloggen, som en del i undervisningen, syftar till att stimulera och stärka:

  • nyfikenhet, kreativitet, och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling och skapa värde för andra individer.
  • språk-, läs- och skrivförmågan.
  • förmågan att ta ansvar och ta egna initiativ samt att arbeta på egen hand och tillsammans med andra.
  • förmågan att söka, välja ut, kritiskt granska samt bearbeta och använda information på olika sätt.

Upphovsrätt

Kristina Alexanderson, ansvarig för Webbstjärnan har hjälpt oss att komma igång med lärandet om upphovsrätt via filmklippet  Introduktion till upphovsrätt. Tillsammans utforskar vi CC-licenserna för att lära oss hur vi får använda licensierat material. CC tar inte bort upphovsrätten, men visar hur materialet får användas av andra (Skolverket, Creative Commons i skolan). 

Allt material som publiceras på vår blogg är antingen producerat av oss eller Creative Commons-licensierat. Om det varken är det ena eller andra har vi frågat om lov innan vi använder någons material. Vi lär oss mer om upphovsrätten och att redovisa de källor vi använder (text, bild, film, ljud m.m.).

Vårt material får delas vidare, men hänvisa till vår blogg. Delas materialet vidare ska det vara i den ursprungliga versionen.

Varför ska vinna pris i Webbstjärnan?

Vår blogg är en mötesplats för lärande som synliggör det vi gör och lär oss i en digital skola. Vi bör vinna eftersom vi vågar utmana oss själva och göra vår unika grej; kreativ design för lärande som innebär att alla elever oavsett funktionsvariationer ingår i en gemenskap, är delaktiga och medskapande i värdeskapande uppdrag utifrån olika förutsättningar och behov. Våra olikheter är en tillgång och inte ett problem! Troligen är vi unika med att blogga om skolarbetei specialundervisningen på gymnasiet. Kanske är vi också unika med att blogga om våra Real Case som kopplas samman med hållbar utveckling.

Vad lär vi oss?

På egen hand och tillsammans med andra omsätter vi idéer i handling. Vi lär oss mer om hållbar utveckling och hur digitaliseringen påverkar vårt skolarbete, arbetslivet och omvärlden. Genom att dagligen arbeta med digitala verktyg och internet i våra värdeskapande uppdrag lär vi oss att förstå och använda verktygen, samtidigt som vi tänker över hur vi gör på internet, hur vi hanterar information och hur vi skapar med bland annat IT som material. Vi lär oss också att samverka med arbetslivet och omvärlden, vilket hjälper oss att bli aktiva världsmedborgare. Förutom digital kompetens och handlingskompetens, stärks den språkliga kompetensen. Alla värdeskapande uppdrag har språket i fokus.

Vi lär oss för livet och hoppas du vill följa med på vårt spännande äventyr; hur vi blir stjärnor på webben och hur vi bidrar till en hållbar värld.